Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
 # 1439  (05-02-2023)  MBT
  (2 trang)  
    
 ᐅ 
 
 ❐    Menu:  ᐅ   Search  
 ᐅ   Chọn # ngẫu nhiên      #  Year:     |❮   ❯|   ❮    ❯     New!  
Phân minh
Phân minh rõ rệt đường tu tiến
Giải tỏa phiền ưu pháp pháp xuyên
Không giới cứu vớt giải trược liền
Chơn pháp tâm hành truy pháp duyên
Vĩ Kiên
Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn: 1439-5      

   
© MucBeTam.org (2005-2023) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)