Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
 VN | EN | FR     A+ A- 
Print Preview   Help  
Home*Sinh-hoạt OnlineDownloadBăng-giảngLinks     New! Search 
  Trang chủ  Tuần-Báo-PTĐN  Mục-Bé-Tám  Mục lục/Bài thơ 
Sort by:
    ▼Expand ▲Close   Show Poem No Poem         ⚝ Số-ngẫu-nhiên          |<    >|    <<    >>  
TBPTĐN #1210 (16-09-2018)  New 
Mục-Bé-Tám: 12-08-1992 - 18-08-1992
 Mục-Bé-Tám #1210 (1-2 pages) 
 Tuần-Báo-PTĐN #1210 
Tình Trời
 Tình Trời quang chiếu duyên hành độ
 Khai triển chính mình nguyện Nam Mô
 Giải tiến không ngừng tâm đạt đạo
 Bình tâm thanh tịnh tự ra vào
Vĩ Kiên
Giỗ Thiền Sư - In memory of Master
 Lương Sĩ Hằng (23-9-2009)
 

Tuần-Báo-PTĐN
  (#1174-1210)
© www.mucbetam.org (2005-) - VoVi Friendship Assoc., Canada-USA (vovi.org)