Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
Mục Bé Tám
Lang(s):  
Menu:  New!     
   
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
#1349  Expand▼ | ▲   
Về Không
Về không thanh nhẹ suốt đời người
Học hỏi không ngừng trí sáng tươi
Tự giác tự tu chung hành tiến
Xây dựng ngày kia sẽ rõ Trời
Vĩ Kiên

Right click → [Save Link As...] 
 
  New ques#   Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn #1349- 5    
 

© MucBeTam.org (2005-2021) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)