Loading...
Tuần Báo Phát Triển Điển Năng
Mục Bé Tám
Lang(s):  
Menu:  New!     
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái, Bé Tám
#1353  Expand▼ | ▲  View:
Quán Thông
Quán thông muôn nẻo Trời ban chiếu
Thức giác bình tâm nhận tiến trình
Lần lượt tu thân sửa chính mình
Đâu đâu cũng vậy cũng được minh
Vĩ Kiên
 
↷ Ques#   Câu hỏi ngẫu nhiên của bạn #1353- 7    
 

© MucBeTam.org (2005-2021) - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Vovi.org)